Stedelijke basisschool de Burgstraat Burgstraat 23 2440 Geel 014/56 64 40 de.burgstraat@geel.be
Zorg

Scholengemeenschap: Stedelijke Basisscholen Geel

Vanuit het pedagogisch project van het Stedelijk Onderwijs Geel wordt gesteld dat het stedelijk onderwijs een maximale vorming van de persoonlijkheid van ieder kind” beoogt. Het wil dat bereiken door het reëren van een positief klimaat, door onderwijs en vorming en door psychopedagogische ondersteuning. Op deze manier wordt er gestreefd naar onderwijs op maat van ELKE leerling. Meer informatie zie

Zorg-visietekst

Hoe zorgen wij op school?

Meer informatie over ons zorgbeleid kan je lezen in onderstaand document.

Zorgzaam werken in SBS De Burgstraat

Zorg en aandacht voor alle kinderen

Leerlingenbegeleiding op onze school

“Zorg” is één van de sleutelbegrippen. Het gaat hier zeker niet enkel om een verhoogde aandacht voor de zwakkere of jongere kinderen. Een school dient zich in haar werking en structuur zo te organiseren dat elk kind zich op zijn tempo en vanuit een door echte interesse zelfgestuurde betrokkenheid kan ontwikkelen.

Dat is een nieuwe, maar mooie uitdaging voor de school in haar geheel en voor elke individuele leerkracht in het bijzonder.

Om hier vorm en inhoud aan te kunnen geven, krijgen wij bijkomende lestijden toebedeeld. Dat is zeker niet toereikend voor de opdracht die er tegenover staat, maar toch voldoende om de zorg-kracht die al binnen de school aanwezig is weer wat te vergroten.

Door aanvullingen vanuit het lestijdenpakket kunnen we zo één leerkracht halftijds vrij maken om als zorgcoördinator te fungeren. Haar werkterrein omvat drie aspecten:

  • zorgen voor een aangepaste begeleiding van kinderen met problemen;
  • het ondersteunen van leerkrachten bij het werken in hun klas;
  • het uitwerken van een weloverwogen zorgbeleid voor onze school.

Gedurende het schooljaar houden we op drie vooraf afgesproken tijdstippen kindbesprekingen. We noemen dit het Multi-Disciplinair-Overleg (MDO), waaraan klasleerkracht, zorgcoördinator, CLB-medewerker en directeur deelnemen.

Bij aanvang komen alle kinderen ter bespreking voor. Naarmate het jaar vordert, richt het gesprek zich eerder op de kinderen met een probleem. Dit kan zich situeren op een leergebied, alsook op vlak van gedragingen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Meestal is er trouwens een vermenging van verschillende oorzaaksfactoren.

Indien er ontwikkelings- of leerachterstanden worden opgemerkt, dan worden de ouders daar na zo´n bespreking van op de hoogte gebracht. Samen wordt dan beslist welke wegen er verder zullen gevolgd worden.

De bevindingen, opmerkingen en afspraken die gemaakt worden tijdens een MDO of een oudergesprek blijven bewaard in het kindvolgdossier dat gedurende de schoolloopbaan van het kind steeds wordt aangevuld. Daardoor groeit het inzicht in het kind én de eventuele moeilijkheden, wat de aanpak ervan zeker ten goede komt.

Ook als ouder kunt u zich wel eens zorgen maken over de ontwikkeling van uw kind. Aarzel dan niet om dit aan de school te signaleren. Door die opmerking zullen wij uw kind dan met een andere bril bekijken en wordt ons inzicht vergroot.

Indien u vragen heeft, kan u steeds terecht op onze school.