Stedelijke basisschool de Burgstraat Burgstraat 23 2440 Geel 014/56 64 40 de.burgstraat@geel.be
Oudercontact

Ouders dienen goed geïnformeerd over het schoolgebeuren en de leervorderingen van hun kinderen (alle mogelijkheden op een rijtje) We gaan ervan uit dat een vlotte samenwerking tussen thuis en school een wezenlijke factor is die de ontwikkeling van elk kind gunstig beïnvloedt. Basis daarvoor is een goede wederzijdse informatieverstrekking, zodat we elkaar, maar vooral het kind, beter begrijpen.

 • Nieuwsbrief
  De Nieuwsbrief is een regelmatig informatiekanaal om alle ouders te informeren over waar we op school mee bezig zijn. Al ondernomen acties krijgen er een nabeschouwing en we melden ook wat op til staat. Kleine gebeurtenissen en oproepen krijgen er ook onze aandacht. Een school leeft voortdurend , blijft in beweging … we vinden het dan ook belangrijk u goed op de hoogte te houden.
 • Gesprek
  Naast deze geschreven informatiewegen hechten we vooral belang aan een goede mondelinge communicatie. De leerkrachten zijn steeds makkelijk bereikbaar voor een kort gesprek voor/na de klastijd.Indien de noodzaak zich voordoet kan op initiatief van de ouders of van de leerkracht steeds een afspraak gemaakt worden voor een uitgebreider gesprek. De ervaring leert dat als twijfels of bedenkingen worden uitgesproken en brandende vragen worden gesteld, de duidelijkheid groeit en de rust weerkeert. Het is in dat klimaat dat kinderen zich het makkelijkst open kunnen stellen voor nieuwe dingen. Als opvoeders hebben we de taak die sfeer sereen te houden.Kinderen die kampen met een probleem verdienen onze bijzondere aandacht. Zeker hier is het belangrijk dat de violen gelijk gestemd blijven. De klasleerkracht of de zorgcoördinator kan de ouders uitnodigen voor een verduidelijkend gesprek. Maar ook ouders kunnen hiertoe steeds het initiatief nemen
 • Info-avonden
  Naast deze sporadische gesprekken, houden we eraan om de ouders af en toe expliciet uit te nodigen. Dat doen we bij aanvang van het schooljaar voor een klas-info-avond waarop de leerkracht aan de oudergroep vertelt hoe en waaraan er gewerkt wordt, waarom dat gebeurt en waarom dat zo gebeurt. Verder zijn er voor de lagere school individuele rapportbesprekingen waarbij bekeken wordt in welke mate het kind in ontwikkeling is. Deze rapportbesprekingen gaan door na rapport 1, rapport 2  en vrijblijvend in juni. Ook de ouders van kleuters worden in december en in de loop van de 3de trimester individueel uitgenodigd voor een gesprek over de ontwikkeling van hun kind. Doorheen het schooljaar krijgt u 3 keer een rapport mee. Nieuw is de extra bespreking in het eerste leerjaar, naar aanleiding van de resultaten van het eerste rapportje. Op deze manier krijgen ouders snel een correct beeld van de mogelijkheden van hun kind.
 • Schoolagenda
  Naast deze contacten tussen volwassenen, hanteren de kinderen zelf ook een handig middel voor communicatie tussen school- en thuismilieu: de schoolagenda. Hierin noteert de leerkracht en het kind de nodige informatie over allerhande taken en mededelingen om de volgende schooldag(en) ‘mee’ te zijn. Het is duidelijk dat een goede opvolging thuis, weloplettend dat het kind voor zijn eigen verantwoordelijkheid geplaatst blijft, stimulerend inwerkt op het kind. In de schoolagenda is plaats voor ‘heen en weer’-berichtjes. Ouders en leerkrachten kunnen zo noodzakelijke en liefst motiverende informatie uitwisselen. In de formulering zou telkens respect voor de wezenlijke persoon van het kind mogen doorklinken, anders werkt dit averechts.